Публикувано на: 11.01.2008г.
УВОДНА ЧАСТ
 
Ендометриозата е широко разпространено заболяване Нормално лигавица от ендометриален тип има само в маточната кухина. Наличието на тъкан, притежаваща хистологичната структура и функцията на маточната лигавица извън кухината на матката, се означава като ендометриоза. В структурата на гинекологичната заболеваемост ендометриозата заема трето място след възпалителните заболявания и фибромиомата на матката. Тя се среща в 10% от жените в репродуктивна възраст, причинява 40% от женския стерилитет (инфертилитет) и се доказва в 18% от лапароскопираните жени поради пелвичен болков синдром. Тежката субективна симптоматика в много случаи води до временна нетрудоспособност и в този смисъл заболяването има и социална значимост.
Най-важното условие за развитието и прогресирането на ендометриозата е наличието на менструална функция и свързаните с нея циклични стимулации органите – мишени. Ендометриоза преди менархе не се среща. С настъпване на менопаузата ендометриозните огнища спонтанно регресират.
Аналозите на гонадотропин рилизинг хормона при жени във фертилна възраст потискат гонадотропните функции на хипофизата, което от своя страна води до намаляване на секрецията на естрогените до постменопаузални нива. Така се постига хипогонадизъм и аменорея. Появяват се симптоми на климактеричния синдром и менопаузата. Менструалната функция се възстановява до 6 седмици след спиране на лечението. Големи клинични световни проучвания са доказали високата ефективност на тези медикаменти при лечение на ендометриозата и свързания с нея стерилитет. Наблюдаваното терапевтично повлияване се дължи на:
► значимо намаляване на субективните симптоми с 86% и на общата тазова симптоматика с 93%;
► 50% намаление на ендометриозните огнища и адхезии и изчезване на около 31% от тях след 6 месечно лечение;
► 30-40% от лекуваните пациентки със стерилитет забременяват в рамките на първите 12 месеца след лечението.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗЗОЛ В ПРОГРАМАТА

При лечението на ендометриозата и свързания с нея стерилитет се спазват следните критерии:
► възраст на ЗЗОЛ до 35 години
► доказана ендометриоза чрез лапароскопия и/или лапаротомия, по възможност хистологично верифицирана
► стерилитет (първичен или вторичен)

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

Лечението се провежда с ЛХ-РХ аналози – Leuprorelin amp. 3,75 mg inj. и Triptorelin amp. 3,75mg inj. на всеки 28 дни по 1 депо инжекция интрамускулно.
Терапевтичният курс e еднократен с обща продължителност на лечението до 6 месеца.

ПЕРИОДИЧНОСТ НА КОНТРОЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ

Задължителен контролен преглед след приключване на лечебния курс.

НЕОБХОДИМИ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ХОДА НА ЛЕЧЕНИЕТО

Протокол от извършената лапаротомия/лапароскопия, подписан от оператора и завеждащ отделение/ клиника и заверен с печата на лечебното заведение и/или копие от хистологичното изследване (при наличие на такова).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.    Молба (свободен текст) до директора на РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е направило избор на ОПЛ.
2.    Епикриза от болничното лечебно заведение, поставило диагнозата, подписана от лекуващия лекар (акушер-гинеколог) и завеждащ отделение/клиника и заверен с печата на лечебното заведение.
3.    Експертно становище за необходимостта от лечение с дадения лекарствен продукт.
4.    Протокол от извършената лапаротомия/лапароскопия, подписан от оператора и завеждащ отделение/клиника и заверен с печата на лечебното заведение.
5.    Копие от хистологичното изследване (при наличие на такова).
6.    “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.  МЗ-НЗОК.
7.    Декларация за съгласие с изискванията за лечение по програмата

Всички документи се приемат в РЗОК след задължителна проверка за непрекъснати здравноосигурителни права.

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, В КОЕТО СЕ ДИАГНОСТИЦИРА ЗАБОЛЯВАНЕТО, ПРЕДЛАГА СЕ ТЕРАПИЯТА И СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОВЕДЕНОТО ЛЕЧЕНИЕ

 Специалист – акушер-гинеколог от лечебно заведение за специализирана /АГ/ болнична помощ.

Протоколите се издават от лекар с призната специалност по  акушерство и гинекология, сключил договор с НЗОК в извънболничната помощ или от  комисията, създадена със заповед на директора на лечебните заведения, посочени в програмата за диагностициране на заболяванията и проследяване ефекта от лечението /в този случай, протокола се подписва от членовете на комисията и се подпечатва с печата на лечебното заведение/.
При издаване на протокол  от специалист, работещ в ДКЦ, МЦ или групова специализирана практика, протоколът се подписва и от ръководителя на лечебното заведение.

Настоящата програма е разработена на основание и по реда на т.404 от Решение № РД-УС-04-127 от 27.12.2007г. на Управителния съвет на НЗОК със съдействието на консултанта на НЗОК по акушерство и гинекология доц. Д-р Елиян Рачев.
 
Източник: http://www.nhif.bg/bg/programi1.phtml